063-268-2238 | 02-5240778-9 |contact@profastasia.com

สกรูปลายสว่านโปรฟาส์ท
สกรู  สกรูปลายสว่าน สกรูยึดหลังคา สกรูหลังคาลอนคู่ สกรูยึดไม้ฝา สกรูยึดหลังคาเหล็ก จากโปรฟาส์ท สกรูหัวคมเจาะเร็วไม่โยกคลอนใช้งานง่าย งานเสร็จเร็ว สกรูโปรฟาส์ทเจาะยึดแล้วจะไม่สามารถใช้มือคลายสกรูได้และสารเคลือบกันสนิม พร้อมการตรวจสอบคุณภาพความทนทานสนิมด้วยเครื่องทดสอบละอองเกลือ Salt Spray Test Machine ตามมาตรฐาน AS2331.3.1 และความทนทานต่อกรด ด้วยเครื่อง Kesternich ตามมาตรฐาน DIN50018

สกรูหลังคาเหล็ก 3 นิ้ว สำหรับหลังคา PU – สกรู X-TITE STL

สกรูปลายสว่านยึดหลังคาเหล็ก (สันลอน) 3 นิ้ว สำหรั