การต่อแป

การต่อแปสำเร็จรูป ในจุดที่ไม่มีจันทันรองรับ และจุดที่มีจันทันรองรับ

 การติดตั้งแปสำเร็จรูป (1)

การติดตั้งแปสำเร็จรูปโปรฟาส์ท-1

เริ่มติดตั้ง แปสำเร็จโปรฟาส์ท จากแนวเชิงชายก่อน

การติดตั้งแปสำเร็จรูปโปรฟาส์ท-2

การเว้นระยะแป ให้เว้นระยะแปตามความยาวของแผ่นหลังคาโดยทั่วไป หลังคาลอนคู่ใช้ระยะอยู่ที่ 100-130ซม. หลังคาคอนกรีตอยู่ที่ 30-32ซม.

การติดตั้งแปสำเร็จรูปโปรฟาส์ท-3

เมื่อติดตั้งมาถึงระยะแปสุดท้าย ให้เว้นระยะห่างโดยวัดจากศูนย์กลางอกไก่ 5-7 ซม.

การต่อแปสำเร็จรูป ในกรณีที่ไม่มีและมีจันทันรองรับ