แปสำเร็จรูป

การนำไปใช้งานติดตั้งนั้น ข้อควรคำนึง ควรดูจากระยะจันทันเป็นหลักโดยแปสำเร็จรูปแต่ละความหนานั้นใช้งานได้กับระยะจันทันที่แตกต่างกัน

  • แปสำเร็จรูปหนา 1 มม. เคลือบอลูซิงค์ (PRO200)  หรือกัลวาไนซ์ (PRO200G) จะสามารถทำระยะจันทันได้สูงสุดที่ 1.5 ม. เหมาะสำหรับการนำไปติดตั้งหลังคาทุกชนิด
  • แปสำเร็จรูปหนา 0.55 มม. เคลือบอลูซิงค์ (PRO150)  หรือกัลวาไนซ์ (PRO150G) จะสามารถทำระยะจันทันได้สูงสุดที่ 1 ม. เหมาะสำหรับการนำไปติดตั้งหลังคาเหล็กหลังคากระเบื้องคอนกรีต ที่วางจันทัน 1 เมตรและระยะแป 50 ซม.
  • แปสำเร็จรูปหนา 0.50 มม. เคลือบกัลวาไนซ์(PRO120G) จะสามารถทำระยะจันทันได้สูงสุดที่ 1 ม. เหมาะสำหรับการนำไปติดตั้งหลังคาเหล็กหลังคากระเบื้องคอนกรีต ที่วางจันทัน 1 เมตรและระยะแป 50 ซม.
  • แปสำเร็จรูปหนา 0.48 มม. เคลือบอลูซิงค์ (PRO120) จะสามารถทำระยะจันทันได้สูงสุดที่ 1 ม. เหมาะสำหรับการนำไปติดตั้งหลังคาเหล็กหลังคากระเบื้องคอนกรีต ที่วางจันทัน 1 เมตรและระยะแป 50 ซม.

ความแตกต่างระหว่างสารเคลือบทั้ง 2 ชนิดคือ อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์โดย

  1. การเคลือบแบบอลูมิเนียมซิงค์โปรฟาส์ทได้ใช้เหล็กแรงดึงสูง G550 ที่มีสารเคลือบอลูซิงค์หนา 100 กรัมต่อตารางเมตร ที่สามารถทนทานต่อความชื้นได้ยาวนานและยังมีความยืดหยุ่นตัวในเนื้อเหล็กมากกว่าเหล็กรูปพรรณ สามารถขึ้นเหยียบบนแปขณะติดตั้งโดยแปจะไม่แอ่นตัวถาวรหรือเกินค่าที่กำหนด
  2. การเคลือบแบบกัลวาไนซ์โปรฟาส์ทใช้เหล็กแรงดึงสูง G330 ที่เคลือบด้วยกัลวาไนซ์หนา 200 กรัมต่อตารางเมตร สามารถทนทานต่อความชื้นได้ตามมาตรฐานการก่อสร้าง

แปสำเร็จรูป หนา 0.55 มม. แปหลังคาสำหรับติดตั้งกระเบื้องคอนกรีต

แปสำเร็จรูป หนา 0.50 มม. แปหลังคาสำหรับติดตั้งกระเบื้องคอนกรีต

แปสำเร็จรูป หนา 1 มม. แปหลังคาสำหรับติดตั้งกระเบื้องลอนคู่