การต่อแป

การต่อแปสำเร็จรูป ในจุดที่ไม่มีจันทันรองรับ และจุดที่มีจันทันรองรับ

 การติดตั้งแปสำเร็จรูป (1)